Jak przygotować firmę na nagłą utratę energii? Blackout w przedsiębiorstwie

Nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, znane jako blackouty, stanowią poważne zagrożenie dla kontynuacji działalności firm. Nawet krótka utrata dostępu do prądu może generować duże straty finansowe i wprowadzać chaos w zorganizowaną pracę przedsiębiorstw. Dlatego ważne jest, aby firmy były odpowiednio przygotowane na takie zdarzenia.

Znaczące skutki nawet krótkich przerw w zasilaniu Krótkie braki w dostawie prądu mogą spowodować znaczące straty finansowe dla firm. Raport „The Cost of Power Outages to U.S. Homes and Businesses” opublikowany przez Edison Electric Institute, ujawnia, że w Stanach Zjednoczonych firmy ponoszą rocznie straty szacowane na ponad 150 miliardów dolarów z powodu przerw w dostawie energii. Główne przyczyny strat to utrata produktywności i dochodów wynikająca z przestoju, koszty napraw uszkodzonego sprzętu oraz dodatkowe wydatki na zapobieganie kolejnym awariom.

Dodatkowo, badania Business Continuity Institute (BCI) pokazują, że około 70% firm doświadczyło blackoutu w ciągu ostatniego roku, co przekłada się na średnie straty finansowe wynoszące ponad 100 tysięcy dolarów za każdy incydent. Chociaż brakuje badań skupiających się na rynku lokalnym, można przypuszczać, że sytuacja w innych krajach jest podobna.

Ochrona przed negatywnymi konsekwencjami blackoutu wymaga stosowania odpowiednich strategii awaryjnych. Przestoje spowodowane brakiem prądu mogą serio zaburzyć procesy produkcyjne i obniżyć efektywność, prowadząc do opóźnień i strat ekonomicznych.

Kluczowym aspektem zabezpieczenia firmy przed skutkami braku dostępu do energii jest stworzenie i utrzymanie aktualnego planu działania na wypadek awarii. Taki plan powinien określać szczegółowe kroki postępowania na czas przerwy w dostawie energii, co jest fundamentalne dla zachowania operacyjności i minimalizowania wpływu nieprzewidzianych sytuacji na działalność przedsiębiorstwa.

Zabezpieczenie przed skutkami blackoutu wymaga kompleksowego podejścia i planowania. Oto kilka kluczowych kroków, które przedsiębiorstwa mogą podjąć, aby zminimalizować negatywne skutki przerw w dostawie energii elektrycznej:

 1. Stworzenie Planu Awaryjnego:
  • Opracuj szczegółowy plan działania na wypadek przerw w dostawie prądu. Plan powinien zawierać listę kluczowych działań, osoby odpowiedzialne oraz procedury komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
  • Regularnie aktualizuj plan, biorąc pod uwagę zmiany w strukturze firmy, nowe procesy produkcyjne oraz aktualne zagrożenia.
 2. Instalacja Systemów Zasilania Awaryjnego:
  • Rozważ instalację generatorów awaryjnych, UPS-ów (nieprzerwanego zasilania) oraz innych systemów zasilania awaryjnego, które mogą zapewnić ciągłość działania krytycznych systemów i procesów.
  • Regularnie testuj systemy zasilania awaryjnego, aby upewnić się, że będą działały, gdy będą potrzebne.
 3. Ochrona Sprzętu Krytycznego:
  • Zainstaluj zabezpieczenia przed przepięciami i filtry mocy, aby chronić ważny sprzęt przed uszkodzeniem spowodowanym przez nagłe przerwy lub wahania napięcia.
  • Regularnie przeglądaj i konserwuj kluczowy sprzęt, aby zminimalizować ryzyko awarii.
 4. Przygotowanie Pracowników:
  • Szkol pracowników, jak postępować w przypadku blackoutu, w tym jak bezpiecznie wyłączyć sprzęt i jak aktywować systemy awaryjne.
  • Regularnie przeprowadzaj ćwiczenia ewakuacyjne i symulacje awaryjne, aby pracownicy byli przygotowani na różne scenariusze.
 5. Zapewnienie Komunikacji Awaryjnej:
  • Ustal plany komunikacyjne, które pozwolą na utrzymanie kontaktu z pracownikami, klientami i dostawcami podczas przerw w dostawie prądu.
  • Rozważ alternatywne metody komunikacji, takie jak radiowe łącza danych lub satelitarne telefony komórkowe, które mogą działać niezależnie od lokalnych sieci elektrycznych i telekomunikacyjnych.
 6. Analiza Finansowa i Ubezpieczenia:
  • Przeprowadź analizę ryzyka, aby określić potencjalne straty finansowe wynikające z blackoutów i rozważ ubezpieczenie od przerw w działalności, które mogłoby pokryć te straty.
  • Regularnie oceniaj polisy ubezpieczeniowe, aby upewnić się, że oferują odpowiednią ochronę w przypadku przerw w dostawie prądu.

Implementując te strategie, firmy mogą zwiększyć swoją odporność na blackouty, minimalizując potencjalne szkody i zapewniając ciągłość działalności nawet w trudnych warunkach.